Загальні відомості про НПП

Функціональне зонування

Для поліфункціональних об’єктів, до яких, зокрема, відносяться НПП, особливо важливе значення має науково обґрунтована організація їх території. Функціональне зонування як особливий спосіб моделювання таких об’єктів займає в організації території цих об’єктів особливе місце. Сутність функціонального зонування полягає у поділі території на окремі ділянки за сукупністю певних домінуючих ознак та ступенем господарського використання.

Основні цільові спрямування функціонального зонування полягають у наступному:

• забезпеченні оптимального режиму використання окремих частин території, що проектується;

• дотриманні нормативів і наукових рекомендацій;

• збереженні та відновленні цінних природних комплексів.

На сучасному етапі існує проект функціонального зонування. Коригування функціональних зон проводиться у процесі узгодження проектів з землекористувачами, землевласниками та зацікавленими організаціями. Подальша диференціація зонування відбувається після детального вивчення і аналізу території в проекті організації території.

На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі зони: заповідна зона (абсолютної та регульованої заповідності); зона регульованої рекреації; зона стаціонарної рекреації; господарська зона.

Співвідношення і розміри функціональних зон залежать від специфіки території, ландшафтних та історичних особливостей, ступеня господарського освоєння та рекреаційного використання.

Визначення номенклатури проектованих функціональних зон НПП “Мезинський” проведено на основі аналізу природних умов, особливостей ландшафтів, рекреаційних ресурсів, стану навколишнього середовища, наявності історико-культурної спадщини і сучасного використання території.

Зонування території НПП “Мезинський” має поліцентричний характер з декількома заповідними ядрами. З метою встановлення диференційованого режиму використання в межах кожної окремої зони, рекомендується наступна номенклатура функціональних зон і підзон:

 

1. Заповідна зона.
2. Регульованої рекреації:
а) території розміщення обладнаних місць відпочинку:
– пляжі;
– парки;
– лісоопарки;
б) необладнані місця можливого перебування.
3. Стаціонарної рекреації:
а) розміщення закладів оздоровлення і туризму;
б) закладів обслуговування;
в) об’єктів соціально-культурного призначення (виставки, музеї, пам’ятники).
4. Господарська:
а) господарська зона власне НПП;
б) сільськогосподарська зона;
в) лісогосподарська;
г) населених пунктів.

Залишити відповідь